Navigatie

Utrecht maakt werk van extra woonruimte voor kwetsbare inwoners

Per 2019 komen jaarlijks 385 nieuwe woningen beschikbaar voor Utrechtse volwassenen of jongeren die uitstromen uit een opvanginstelling of vanuit een beschermd wonen traject. En vanaf 2022 krijgen alle kwetsbare cliënten met een urgentie binnen drie maanden een passende woonruimte en ondersteuning. Dit zijn enkele ambitieuze afspraken uit het ‘Plan van aanpak voor huisvesting en ondersteuning kwetsbare doelgroepen’ waar Utrechtse zorginstellingen, woningcorporaties en de gemeente Utrecht vandaag hun handtekening onder zetten.

Het gezamenlijke plan van aanpak biedt kwetsbare groepen in de stad, bijvoorbeeld daklozen, kwetsbare jongeren en jongvolwassenen een passende woonvoorziening. Wethouder Maarten van Ooijen van Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg: “Nog niet eerder werkten we zo intensief samen om écht het verschil te maken voor kwetsbare inwoners in onze stad. We zetten in op maatschappelijke opvang en beschermd wonen verdeeld over de stad, op basis van de uitgangspunten van de regionale koers. Daarin staat de beweging centraal van langdurig verblijf in een (GGZ)instelling naar zelfstandig wonen in de wijk met begeleiding en vanuit daar te werken aan herstel. Onze ambitie is om de wachtlijsten voor woonruimte voor kwetsbare inwoners in Utrecht op den duur verleden tijd te laten zijn.”

Afspraken

In het plan van aanpak staan 36 afspraken. Hiermee geeft de gemeente invulling aan het coalitieakkoord. De belangrijkste afspraken zijn het jaarlijks beschikbaar maken van 385 woningen voor uitstroom uit of instroom in maatschappelijke opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang. Dat zijn 275 woningen voor de reguliere vraag plus 110 woningen per jaar extra (dus 550 in totaal voor vijf jaar) om wachtlijsten weg te werken en een inhaalslag te maken. Voor kwetsbare jongeren stellen de corporaties jaarlijks 50 zelfstandige en niet-zelfstandige wooneenheden beschikbaar, met afspraken over de benodigde ondersteuning vanuit de zorginstellingen.

“Mooi dat huurdersorganisaties ook het plan van aanpak ondertekenen. Betrokkenheid en instemming van bewoners, waaronder potentiële ‘goede buren’, is essentieel voor het succesvol huisvesten van kwetsbare doelgroepen”, aldus Reijnder-Jan Spits, Manager Volkshuisvesting Portaal Utrecht.

Spreiding over de stad

Bij de toewijzing van woningen aan kwetsbare groepen ligt de focus op wijken en buurten waar in het verleden nog relatief weinig woningen aan kwetsbare groepen zijn toegewezen. “Ook willen we dat nieuwe woonvoorzieningen vooral in delen van de stad komen waar nu naar verhouding weinig sociale huurwoningen zijn en waar de draagkracht groot is. Verder bepalen we nog dit jaar een locatie voor de komst van een ‘tweede Place2BU’ of een soortgelijk concept dat gericht is op gemengd wonen en de huisvesting van jongvolwassenen in een kwetsbare positie. In 2020 zou dit er moeten zijn”, aldus wethouder Wonen Kees Diepeveen.

Jetske den Hartog-Spruijt, hoofd huisvesting bij Lister: “Meer woningen slimmer inzetten en sneller toewijzen. Op de juiste plek met passende begeleiding gedurende de juiste tijd met aandacht voor draagkracht in de wijk, straat of portiek. Met oog voor buren en voor het stigma dat kwetsbare mensen vaak met zich mee dragen. Het is een aanpak voor een groot maar voor veel inwoners van de stad onzichtbaar probleem.”

Onderdeel van de regionale koers U16

De ambities in het plan van aanpak passen in de regionale koers die de U16 gemeenten hebben vastgesteld. Daarin is afgesproken dat de gemeenten een inhaalslag gaan maken bij de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Ook passen de afspraken in de visie die Utrecht heeft op de toekomst van de daklozenopvang. In deze visie staat het voorkomen van dakloosheid voorop. Maar als iemand toch dakloos wordt, bieden we snel tijdelijke opvang met hulpverlening, met als inzet dat hij of zij weer zo snel mogelijk een ‘gewoon’ dak boven het hoofd heeft. Als iemand die dakloos is geweest weer een woonplek heeft, zorgen we voor begeleiding zodat de kans op terugval in dakloosheid kleiner wordt