Navigatie

Veel bereikt in 2019, maar bezorgd over de wooncrisis

Met een toegenomen aantal betaalbare woningen, meer verrichtte renovaties dan in het voorgaande jaar, een kortere leegstand en een uitstekend visitatierapport kan Portaal terugkijken op een geslaagd jaar. Zo blijkt uit het jaarverslag 2019. Toch wringt het bij de bestuurders van de woningcorporatie. Want de uitbraak van de coronapandemie maakt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk het is om een goed thuis te hebben. Terwijl de wooncrisis nog springlevend is. Sterker nog: die wordt flink aangewakkerd door de toenemende belastingdruk vanuit de overheid.

Bestuurder Dirk Jan van der Zeep: “Hoewel we zeker tevreden kunnen zijn over wat we allemaal hebben bereikt, zien we zorgwekkende ontwikkelingen. Portaal waarschuwt al jaren voor een tekort aan sociale huurwoningen en een verslechtering van de leefbaarheid in wijken. Dagelijks zien we hoe onze medewerkers worstelen met de groter wordende uitdagingen in onze buurten en hun gevoel dat alles wat is opgebouwd langzaam wordt afgebroken. We werken met man en macht om onze huurders voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen te kunnen blijven bieden, in buurten waar onze huurders zich thuis voelen. Maar met de almaar toenemende belastingdruk vanuit de overheid en de aanhoudende bouwkostenstijgingen van nieuwbouw en renovaties, zien wij dat alleen al het in stand houden van onze woningvoorraad geen vanzelfsprekendheid meer is. Laat staan uitbreiden, verduurzamen en extra investeren in de leefbare buurten. Wat keihard nodig is.”

Wooncrisis

Wachttijden voor een woning zijn lang, huurprijzen staan onder druk en de overlast in wijken neemt toe. Ouderen die zorg nodig hebben en jongeren die er aan toe zijn om op zichzelf te wonen, blijven langer thuis. Tel daarbij op dat er in ons land bijna 40.000 mensen dakloos zijn. Voor een grote groep mensen is de wooncrisis hun dagelijkse realiteit. Voor Van der Zeep reden om nog maar eens te benadrukken hoe belangrijk het is om betaalbare woningen te leveren en onderhouden en te investeren in leefbare buurten: “Dat gaat Portaal goed af, met nieuwbouwprojecten als Romulus en Remus (Utrecht), waarbij ook zorg aanwezig is. En projecten om mensen samen te brengen zoals Place2BU (Utrecht), het onlangs gestarte project Meander (Nieuwegein) en Liendert (Amersfoort). Maar het wordt woningcorporaties niet makkelijk gemaakt. Wat vooral te wijten is aan de verhuurderheffing. Een belasting die woningcorporaties voor een sociale huurwoning betalen en die inmiddels zo’n twee maanden huur op jaarbasis per woning bedraagt. Ondanks deze exorbitant hoge belasting en de toegenomen druk op de wijken, lukte het Portaal gelukkig toch om bijna alle plannen uit te voeren en resultaten te boeken. 95 procent van de projecten die gepland stonden, kwamen tot wasdom.

Keurmerk Maatschappelijk Verantwoord Incasseren

Tegelijk constateert Portaal dat als er niks gebeurt woningcorporaties in de toekomst in de knel komen. Van der Zeep: “De verhuurderheffing loopt gigantisch hoog op. En hoe je het wendt of keert, uiteindelijk gaat dit ten koste van de betaalbaarheid van woningen. Terwijl nu al een op de vijf huurders moeite heeft om de huur te betalen. Als wij zien dat het even wat minder gaat met een huurder en er bijvoorbeeld betaalproblemen ontstaan, hebben we aandacht voor de situatie en gaan we eerst in gesprek. Zorgvuldig en met oog voor de mens.” Daar kreeg Portaal in 2019, als eerste grote corporatie, het keurmerk Maatschappelijk Verantwoord Incasseren voor.

Bijdragen aan goed samenleven

Bij Portaal ging dertig procent van de nieuwe verhuringen in 2019 naar urgenten, statushouders, mensen afkomstig uit de maatschappelijke opvang of de GGZ. Het merendeel van hen heeft begeleiding of zorg nodig. Portaal ziet deze vorm van instroom de laatste jaren sterk toenemen. Om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid in buurten niet achteruit holt vraagt dit volgens Van der Zeep om meer samenwerking: “Mensen met de allerlaagste inkomens komen in onze woningen terecht. Maar het zijn niet alleen deze mensen waarvoor we ons extra moeten inzetten. Het is belangrijk dat alle bewoners in een wijk goed kunnen (samen)leven. In een veilige, schone en leefbare wijk. Een goed huis en thuis zijn daarbij essentieel, maar het vraagt ook om begrip voor elkaar, extra ondersteuning, samenwerking en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.

Wij willen dat het corporaties mogelijk wordt gemaakt om een nog grotere bijdrage te leveren aan de buurt, voor onze bewoners. Dat is nu nodig. Wij staan klaar om hier - samen met onze bewoners en met andere partners - de schouders onder te zetten.”

Jaarverslag

Lees hier het volledige jaarverslag 2019 en bijbehorende jaaroverzicht.