Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden en alle diensten van Portaal is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.