Lid Raad van Commissarissen

Profielschets

Lid Raad van Commissarissen

met het profiel Digitalisering en Bedrijfsvoering

(lid auditcommissie)

Portaal

 

1. Inleiding
Deze notitie bevat globale informatie over Portaal, de vacature en de selectieprocedure en is bedoeld voor de fase van een eerste oriënterend contact met potentiële kandidaten. Bij voortzetting van het contact zal zo nodig aanvullende documentatie worden verstrekt. Meer informatie treft u aan via www.portaal.nl.


2. Organisatie
Woningcorporatie Portaal (statutair gevestigd in Utrecht) is één van de grotere woningcorporaties in Nederland. Samen met huurders, maatschappelijke organisaties en overheden bouwen ze aan kansrijke buurten waar je je thuis voelt. Portaal kent een duidelijke focus op de kerntaken van een corporatie zoals vervat in de Woningwet. Portaal zorgt voor de huisvesting van circa 50.000 huishoudens in vier regio’s (Utrecht, Eemland, Leiden en Arnhem/Nijmegen) met daarbinnen 12 gemeenten: Amersfoort, Soest, Leiden, Oegstgeest, Arnhem, Rheden, Roozendaal, Nijmegen, Utrecht, Nieuwegein, Bunnik en Stichtse Vecht. In deze gemeenten zorgen de ruim 550 medewerkers van Portaal niet alleen voor goede en betaalbare woningen, maar werken zij ook - samen met verschillende samenwerkingspartners - aan leefbare wijken en buurten. Het kernwerkgebied van Portaal is de regio Utrecht.

Portaal is een stichting en wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur, Dirk Jan van der Zeep (voorzitter) en Sander Heinsman. De leden van de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde organisatiebeleid. Verder heeft Portaal een Raad van Commissarissen (RvC) die bestaat uit zes commissarissen.

De wens om lokaal-maatschappelijk gestuurd te zijn, is de basis voor het gekozen bedrijfsmodel. De lokale verankering wordt geborgd via vier ‘regiobedrijven’, van waaruit het zogenaamde primaire proces plaatsvindt: het verhuren en beheren van woningen. De vestigingen worden aangestuurd door de manager Volkshuisvesting en de senior Assetmanager. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onder meer huurders, gemeenten, zorginstellingen en welzijnsorganisaties: de "belanghebbenden”.

Het bestuur, de stafafdelingen en de ondersteunende afdelingen zijn gevestigd in het groepskantoor in Utrecht, het Huis van Portaal. Hier is ook Vastgoedprojecten gevestigd, het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor het realiseren van vastgoedprojecten: nieuwbouw- en renovatieprojecten, maar ook planmatig onderhoud en verkoop.

Portaal heeft daarnaast een eigen onderhoudsbedrijf, de Vastgoed Onderhouden Centrale (VOC). VOC is een 100% dochter van Portaal en voert vanuit vestigingen in Amersfoort, Oegstgeest, Utrecht en Nijmegen het dagelijks- en mutatie-onderhoud uit voor Stichting Portaal.

Portaal stuurt op lokale verankering, maar daarnaast op een eenduidig gezicht naar buiten.
In bijlage 2 vindt u het organogram van Portaal.


3. Financiële kengetallen (geconsolideerd)

 2017
Balanstotaal € 6,7 miljard
Omzet € 328 miljoen
Projectenportefeuille (nieuwbouw en renovatie) € 100 miljoen
Resultaat € 718 miljoen

Portaal is een financieel gezonde corporatie. De afgelopen jaren is gewerkt aan het verder verbeteren van de kasstroomsturing en de sanering van de derivatenportefeuille. Tevens is hard gewerkt aan een efficiënte organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat Portaal (met een A-score) goed scoort op de Aedes benchmark. Portaal stuurt actief op haar nieuwbouw- en renovatieportefeuille. Doelstelling is om jaarlijks € 150 miljoen aan projecten te ontwikkelen.


4. Missie en visie
Het ondernemingsplan voor Portaal ‘Mensen wonen het liefst bij Portaal’ loopt van de periode
2012 – 2020. Het ondernemingsplan is opgesteld in nauw overleg met de partijen die belangrijk voor Portaal zijn: huurders, medewerkers, gemeenten en maatschappelijke organisaties waarmee wij samenwerken. In 2019 wordt gewerkt aan een nieuw ondernemingsplan.

Uiteraard stuurt Portaal op betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van haar woningen. Om focus aan te brengen is het afgelopen jaar het zogenaamde Verhaal van Portaal ontwikkeld. Portaal richt zich daarbij op de volgende speerpunten: een brede blik op duurzaamheid, passend wonen en inclusiviteit.

Brede blik op duurzaamheid
Portaal heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Portaal zet stevig in op het verduurzamen van haar bezit, door enerzijds woningisolatie en anderzijds het verduurzamen van de energiebronnen. Dit moet niet alleen leiden tot minder CO2 uitstoot, het helpt ook de energierekening te verlagen en draagt zo bij aan betaalbaarheid. Naast haar inzet op energetische besparing werkt Portaal aan een duurzame inzet van grondstoffen (circulariteit) en de duurzaamheid van haar eigen organisatie.

Inclusiviteit
De buurten waarin Portaal actief is veranderen. Als gevolg van wet- en regelgeving behoort een steeds groter deel van onze huurders tot een kwetsbare groep. Portaal vindt het belangrijk dat  wijken leefbaar blijven en mensen op een goede wijze samenwonen in onze complexen. Portaal heeft daarom gemengd-wonen projecten ontwikkeld met zogenaamde ‘vragende en dragende’ bewoners, die elkaar ondersteunen. Ook in bestaande wijken probeert Portaal dit, samen met haar partners, te bevorderen.


Passend Wonen

Portaal vindt het belangrijk dat mensen een woning hebben die bij hun gezinssituatie en levensfase past. Dit geldt zowel voor de hoogte van de huur als voor de grootte van de woning. Om dit te bevorderen maken we gebruik van de wettelijke mogelijkheden (bevorderen doorstroming, inkomensafhankelijke huurverhoging, passend toewijzen) en streven we tegelijkertijd naar een verruiming van het beschikbare instrumentarium.

Naast deze inhoudelijke thema’s zet Portaal de komende jaren in op een nog betere dienstverlening aan huurders (Huurder Centraal) en, ter ondersteuning daarvan, een vereenvoudiging van de bedrijfsprocessen. Hiervoor is een verdere digitalisering van de bedrijfsvoering noodzakelijk.


5. Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijke externen.

De Raad van Commissarissen is als volgt samengesteld:

Naam Commissies 1e Benoeming Herbenoeming Uittredend
Johan Remkes
(voorzitter) Remuneratie 30-01-2014 30-01-2018 
Rob van Leeuwen Audit 01-09-2011 01-09-2015 01-09-2019
Felicitas Crutzen
(huurderscommissaris)  01-02-2017 01-02-2021 
Franҫoise Dechesne Investeringen 14-12-2016 14-12-2020 
Ben Spelbos Audit 28-03-2013 28-03-2017 
Ernst ten Heuvelhof
(huurderscommissaris) Remuneratie 01-07-2012 01-07-2016 

De Raad van Commissarissen heeft twee vaste commissies: de Auditcommissie en de Remuneratie¬commissie. Met het oog op de vacature in de RvC wordt hieronder ingegaan op de taken van de auditcommissie.

Auditcommissie
De Auditcommissie telt tenminste twee leden en komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar.
De commissie ondersteunt de Raad van Commissarissen als het gaat om:
- toezicht op en advies aan het bestuur over de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en over het naleven van wet- en regelgeving;
- toezicht op de financiële informatieverschaffing door de stichting;
- toezicht op de naleving van aanbevelingen en opmerkingen van de interne controller en
de externe accountant;
- toezicht op de verplichte financiële informatieverschaffing aan externe toezichthouders;
- advies rond de goedkeuring van het opgestelde werkplan interne controle en/of het auditplan;
- beoordeling van het functioneren van de externe accountant (samen met het bestuur);
- het adviseren van de RvC inzake vastgoedvraagstukken en het beoordelen van voorstellen rond projectontwikkeling die ter goedkeuring aan de RvC worden voorgelegd.

De Auditcommissie bestaat uit: Ben Spelbos (voorzitter) en Rob van Leeuwen (vacature per september 2019). Bij advisering over investeringsprojecten wordt de commissie uitgebreid met Francoise Dechesne.

Vergoeding
De vergoeding (2018) voor een lid Raad van Commissarissen, tevens lid van de auditcommissie, bedraagt € 16.500.


6. Samenstelling en vacature
In de samenstelling en omvang van de Raad van Commissarissen wordt rekening gehouden met de aard van Portaal, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Commissarissen. Daarnaast streeft de raad naar diversiteit.

De Raad van Commissarissen oefent zijn taken uit als eenheid. Hoewel elk lid zijn eigen achtergrond, kennis en ervaring en dus ook inbreng heeft, staat de Raad van Commissarissen en elk lid individueel voor een complete afweging van verschillende aspecten.

Het is daardoor mogelijk een aantal algemene eisen te formuleren waaraan elk lid, ook een lid dat op voordracht van derden is benoemd, moet voldoen. Die algemene eisen behelzen, overeenkomstig de bepalingen uit de Woningwet, eisen met betrekking tot verenigbaarheid met andere functies, eisen met betrekking tot geschiktheid en eisen met betrekking tot de betrouwbaarheid, zie verder bijlage 1.

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview.

Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren, weten waarop ze dienen te sturen en in staat zijn de juiste vragen te stellen.

De volgende eisen ten aanzien van ervaring en deskundigheid betreffen één of meer individuele leden van de raad. Het is wenselijk dat binnen de Raad van Commissarissen als geheel ervaring en deskundigheid aanwezig is op de volgende terreinen:
1. deskundigheid op één of meer beleidsterreinen;
2. ervaring met volkshuisvestingsaangelegenheden;
3. ervaring opgedaan in de profit sector;
4. ervaring als ondernemer, zelfstandig bestuurder;
5. ervaring opgedaan als commissaris.

Deskundigheid
- projectontwikkeling (samenwerking, waaronder publiek-private samenwerking, grondwerving, risico-analyse);
- openbaar bestuur (ontwikkelingen in het openbaar bestuur en in het voor de corporatie relevante overheidsbeleid);
- bijzondere doelgroepen (samenwerking, ontwikkelingen on woon-zorgconcepten, onderwijs etc.);
- financiën (vermogenspositie, beleggingen);
- organisatie, bedrijfsvoering, management en management development (vormgeven en leiden van de organisatie);
- bouwkunde (in staat zijn om bijzondere projecten op hun technische merites te kunnen beoordelen);
- vastgoedmanagement (in staat zijn om het verkrijgen, vervreemden en beheer van vastgoed te kunnen toetsen);
- maatschappelijk ondernemerschap (in staat zijn om de wijze van handelen van de corporatie in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken te kunnen toetsen);
- public governance (normatiek en uitvoering van checks and balances inclusief publieke verantwoording van publieke en non-profitorganisaties);
- marketing (ontwikkelingen in de vraag en in het aanbod, wederzijdse beïnvloeding van vraag en aanbod en het maken van strategische keuzen);
- digitalisering en automatisering (ICT).

Belangrijke aanvullende eis is voorts dat de leden RvC over voldoende tijd beschikken om aan het commissariaat serieus invulling te geven, uitgaande van vijf of zes RvC vergaderingen per jaar (onder normale omstandigheden), vijf auditcommissie vergaderingen, alsmede bijeenkomsten ter deskundigheidsbevordering. Daarnaast is er een werkprogramma met werkbezoeken aan de verschillende bedrijfsonderdelen van Portaal. Onder normale omstandigheden kan men uitgaan van een tijdsbesteding tussen de 120 en 160 uur per jaar.

De cultuur van de Raad van Commissarissen is te kenschetsen als collegiaal en kritisch, enerzijds op elkaar en anderzijds in de richting van het bestuur. Discussies worden goed voorbereid en van iedere commissaris wordt een bijdrage verwacht. Daarnaast is de Raad van Commissarissen goed aangesloten op allerlei besluitvormingsprocessen binnen Portaal.

Vacature
Het lid met het profiel ‘Digitalisering en Bedrijfsvoering’ brengt deskundigheid in op het gebied van organisatie- en managementvraagstukken, bij voorkeur opgedaan in een private of semipublieke organisatie. Hij/zij is goed ingevoerd in en heeft een visie op ICT- en digitaliseringsvraagstukken, de ontwikkelingen hiervan op lange termijn en op de betekenis van digitalisering voor de bedrijfsvoering van de corporatie. Hij/zij brengt kennis in van complexe verandertrajecten; heeft financiële affiniteit en is van het type doordenker.

Gezocht wordt naar een bestuurder/toezichthouder afkomstig uit het bedrijfsleven of de semi-publieke sector. Met name wordt gezocht naar kandidaten die actief werkzaam zijn, bijvoorbeeld als CIO/COO; toezichthoudende ervaring is niet perse noodzakelijk.

Het gezochte lid van de Raad van Commissarissen gaat deel uitmaken van de auditcommissie.


7. Werving- en selectieprocedure
De selectiecommissie van de RvC Portaal wordt ondersteund door Nationaal Register, in de persoon van Olaf Smits van Waesberghe, directeur.

De longlist wordt op 5 februari 2019 besproken met de selectiecommissie, bestaande uit:
- Johan Remkes, voorzitter Raad van Commissarissen;
- Ernst ten Heuvelhof, voorzitter van de remuneratiecommissie;
- Ben Spelbos, voorzitter auditcommissie;
- Sander Heinsman, lid Raad van Bestuur.

De selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 7 maart 2019 in de middag.

8. Uw reactie
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u van harte uit vóór 28 januari 2019 te reageren via onze website.

Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie.


Meer informatie
Nationaal Register
Adviseur: de heer mr. Olaf Smits van Waesberghe
Telefoon: 070 - 3243091
E-mail:  directie@nationaalregister.nl
Website:  www.nationaalregister.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertalen / Translate