Navigatie

Werkbezoek college van B&W aan Nijmeegse woningcorporaties

In Nijmegen werken wij als corporaties (Talis, Woonwaarts, SSH& en Portaal) met veel partijen samen. Zoals zorgpartijen, kennisinstellingen, veiligheidsdiensten en gemeente. De gemeente Nijmegen Nijmegen neemt een bijzondere plaats in. Onze samenwerking lijkt steeds verder te gaan dan sec sociale huisvesting en is misschien wel veel meer dan dat. Opgaven van nu zijn ingewikkeld en vragen om een integrale aanpak. Daarom waren wij erg verguld met het werkbezoek van het voltallige Nijmeegse college van Burgemeester & Wethouders vandaag.

In Dukenburg bezochten we renovatie-, nieuwbouw-, sociale en verduurzamingsprojecten, waarbij allerlei vraagstukken voorbij kwamen. Betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en inclusief wonen. Grote containerbegrippen die bij de bezochte projecten meer beeld en kleur kregen. Dilemma’s werden duidelijk en besproken. Veel van de gezamenlijke opgaves en uitdagingen zagen we vandaag terug. Dat leidde tot inspiratie over hoe we nog beter kunnen samenwerken om Nijmegen leefbaarder, duurzamer, inclusiever en mooier te maken.

Samen onze ambities realiseren

Tijdens de rondgang en de aansluitende ‘ronde tafel’ werd de noodzaak besproken van een goede samenwerking, waar we elkaar vinden en hoe we samen iets voor de stad kunnen betekenen. Wat hebben we van elkaar nodig om ambities te realiseren? Want die ambities zijn niet mis:  

  • We willen de krapte op de Nijmeegse woningmarkt tegengaan. We moeten snel, meer betaalbare woonruimte realiseren voor starters en mensen met een lager inkomen of een uitkering. Als er betaalbare bouwgrond is en beschikbare locaties, kunnen wij aan de slag.
  • Samenwerking is noodzakelijk om de ontwikkelingen in de zorg (meer zorg thuis) het hoofd te bieden. Zo is in het geclusterd huisvesten van kwetsbare doelgroepen (senioren, bijzondere doelgroepen, statushouders etc.) een ontmoetingsplek randvoorwaarde voor het bevorderen van de sociale cohesie. Het faciliteren hiervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van partijen.
  • Wij zetten ons in voor de leefbaarheid in diverse wijken. Dit betekent groot onderhoud, sloop en nieuwbouw. We hebben hierin te maken met vraagstukken als inrichting van het openbaar gebied, eisen als flora en fauna, vergunningen, participatie omwonenden, parkeren, voldoende grondpositie en de particuliere markt.
  • De ambities op duurzaamheid zijn groot, met oog op de energietransitie. Als corporaties tonen wij commitment, willen we die belangrijke startmotor zijn.
  • Om de leefbaarheid, verbinding en participatie daadkrachtiger aan te pakken, de balans in wijken te behouden, is het nodig dat corporaties, bewoners, gemeente, zorg- en welzijnspartners meer en beter samenwerken aan dezelfde doelen.

Grote opgaves voor Nijmegen

De gemeente ziet ons als corporaties gelukkig als een belangrijke partner om te betrekken bij al deze grote maatschappelijke opgaves en vele gebiedsontwikkelingen. Refererend aan de mooie resultaten die al zijn geboekt in het Willemskwartier en in de Waalsprong en vooruitkijkend naar gezamenlijke toekomstige ontwikkelingen in de Winkelsteeg en op NDW21. Wij staan te popelen om dát te doen! Juist nu kunnen en willen we samen met onze partners in de stad impact maken voor Nijmegen.