Klimaatbestendig wonen

Het weer verandert en onze wijken zijn daar niet op ingericht. Steeds vaker komen overlastsituaties voor door hevige regenval of lange droge periodes met hoge temperaturen.

Klimaatadaptatie richt zich op het zo goed mogelijk voorkomen van problemen door wateroverlast, hittestress en droogte. Door bijvoorbeeld aanleg van groene daken en gevels, het vergroenen van tuinen en door regenwater op een andere manier af te voeren of te bufferen.

Bijkomend voordeel is dat wijken hierdoor groener en aantrekkelijker worden. Dat is goed voor de gezondheid en het welzijn van bewoners.

Klimaatadaptief Leiden

In Leiden is het eerste sociale woningbouwproject opgeleverd waarbij klimaatadaptatie direct onderdeel was van de bouwopgave. Portaal bouwde op het Lakenplein een compact nul-op-de-meter woningenblok, met inpandige parkeergelegenheid, omgeven door veel groen. De buitenruimte is zodanig ingericht dat piekbuien kunnen worden opgevangen. Langere droge periodes zijn minder bezwaarlijk vanwege het bufferen van regenwater in de bodem. Lees hier meer over dit project.

In de Leidse wijk Slaaghwijk helpt Portaal huurders die een geveltuin willen bij hun woning of woongebouw. Lees meer hierover in de Post van Portaal van oktober 2019.

Nieuwbouwlocaties in Zuid-Holland worden zoveel mogelijk klimaatadaptief gebouwd, zodat ze bestand zijn tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Deze ambitie is vastgelegd in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen van de provincie Zuid-Holland dat Portaal mede heeft ondertekend.

Klimaatadaptatie pilots in Arnhem

In het verlengde van de rioolvervanging door de gemeente Arnhem gaat Portaal in de wijk Geitenkamp bij een aantal woningen de hemelwaterafvoer afkoppelen van de riolering. Naast het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren gaan we ook werken aan vergroening van de tuinen.

Het gebied Kronenburg is door de gemeente Arnhem aangemerkt als probleemgebied inzake hittestress. Portaal gaat in deze wijk een aantal bergingsdaken vergroenen van een complex van 27 eengezinswoningen.

Beide pilots zijn erop gericht om ervaring op te doen met en te leren van maatregelen die je kan nemen om wijken en woningen klimaatbestendig te maken.