Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de raad van bestuur en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. Tevens is de Raad de werkgever van het bestuur. Alle leden van de raad van commissarissen zijn onafhankelijke externen. De Raad van Commissarissen heeft een visie op toezichthouden geformuleerd.

Conform de governancecode worden leden van de Raad aangesteld voor een periode van 4 jaar, met een mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming voor 4 jaar. Hieronder vindt u het rooster van aan- en afreden.

Raad van Commissarissen

Geboortejaar en nationaliteit

Datum eerste benoeming

Johan Remkes

1951, Nederlandse

31 januari 2014

Ben Spelbos

1956, Nederlandse

28 maart 2013

Anita Blankestijn

1970, Nederlandse

1 september 2019

Ernst ten Heuvelhof

1954, Nederlandse

1 juli 2012

Francoise Dechesne

1964, Nederlandse

14 december 2016

 Felicitas Crutzen 

1960, Nederlandse

 februari 2017

 

De Raad van Commissarissen heeft twee vaste commissies: de auditcommissie en de governance- en remuneratiecommissie. De werkwijze van de Raad van Commissarissen staat beschreven in het reglement van de Raad van Commissarissen.

Auditcommissie

De auditcommissie telt tenminste twee leden en komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. De commissie ondersteunt de Raad van Commissarissen als geheel het gaat om:

  • toezicht op en advies aan het bestuur over de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en over het naleven van wet- en regelgeving;
  • toezicht op de financiële informatieverschaffing door de stichting;
  • toezicht op de naleving van aanbevelingen en opmerkingen van de interne controller en de externe accountant;
  • toezicht op de verplichte financiële informatieverschaffing aan externe toezichthouders;
  • advies rond de goedkeuring van het opgestelde werkplan interne controle en/of het auditplan;
  • beoordeling van het functioneren van de externe accountant (samen met het bestuur).

De auditcommissie bestaat uit: Ben Spelbos (voorzitter) en Anita Blankestijn.

Hier vindt u het reglement van de Auditcommissie.

Governance- en remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie bestaat uit twee leden en vergadert tenminste twee keer per jaar. De commissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij de werkgeversrol richting de Raad van Bestuur (waaronder werving en selectie, (her)benoeming en beloning van bestuurders) en bij die van de leden van de Raad van Commissarissen.

De remuneratiecommissie bestaat uit: Roelof Bleker (voorzitter) en Johan Remkes.

Hier vindt u het reglement van de Governance- en remuneratiecommissie.