Betrokken instanties

Portaal staat midden in de maatschappij. Wij hebben met veel instanties te maken bij het waarmaken van onze ambities.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
De minister voor Wonen en Rijksdienst (Stef Blok) is verantwoordelijk voor het beleid en de regelgeving rond woningcorporaties. Hier leest u meer over de Woningwet 2015 en de Wet normering topinkomens (WNT).

Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een private stichting die zorgt dat woningcorporaties voordelig geld kunnen lenen, door garanties te verstrekken.

Woonbond 
De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. Huurders kunnen hier terecht als zij problemen hebben met hun woningcorporatie. 

Aedes 
Aedes is de koepelorganisatie van woningcorporaties. Het is de werkgeversorganisatie voor de sector en behartigt de belangen van de woningcorporaties. Aedes geeft met publicaties inzicht in het doen en laten van de corporaties. Met de Aedes Benchmark kunnen corporaties hun prestaties onderling vergelijken.

Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties 
De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties behartigt de belangen van raden van toezicht bij woningcorporaties. Ook bevordert de VTW als beroepsvereniging de kwaliteit en de ontwikkeling van het interne toezicht van woningcorporaties. 

Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland 
Corporaties moeten zich volgens de Woningwet ten minste één keer per vier jaar via een inspectiebezoek verantwoorden over hun reilen en zeilen. Meer informatie hierover leest u bij de SVWN

Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector 
Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) werkt aan kwaliteitsverbetering, gezien vanuit het oogpunt van de huurders. Dit doet ze onder meer door de uitgifte van labels en benchmarking. 

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 
De NBA bevordert de goede beroepsuitoefening van haar leden. De accountant controleert jaarlijks de jaarstukken van woningcorporaties, op basis van controleprotocollen. Deze protocollen zijn hier te vinden.