Navigatie

Nieuwbouw in de Gasthuiswijk | Wiardi Beckmanstraat en Titus Brandsmalaan

Portaal heeft het plan om de twee portiekflats aan de Wiardi Beckmanstraat en Titus Brandsmalaan te slopen en hier nieuwe huurwoningen voor terug te bouwen. Het plan is nog onder voorbehoud en gaat door als we voldoende draagvlak ophalen bij de bewoners. Voor het maken van de plannen werken we samen met onder andere de gemeente Leiden en ondernemers van het bedrijventerrein Roosevelt West. Drie bewoners en een onafhankelijk ondersteuner praten mee over het sociaal plan in de klankbordgroep.

Aansluiten bij de ambities van de gemeente Leiden 
De twee portiekflats van Portaal vallen in ontwikkelplot 1 van het projectgebied Roosevelt West. De gemeente Leiden ontwikkelt een gebiedsvisie waarin een gemengd woon-werk gebied, extra woningen en een kwalitatief goed en klimaatbestendige openbare ruimte de uitganspunten zijn. Meer hierover leest u op de website van de gemeente

Rechten van bewoners
De rechten van de bewoners zijn vastgelegd in het Sociaal Statuut Leiden 2019 – 2023. Hierin staan de afspraken die de drie Leidse woningcorporaties maakten met de huurdersbelangenorganisaties. Op basis van dit Sociaal Statuut worden de afspraken voor ieder project vastgelegd in een sociaal plan. Over de inhoud van het sociaal plan voeren wij gesprekken met de klankbordgroep. Zodra het sociaal plan is opgesteld, ontvangen alle bewoners dit plan in de vorm van een informatiebrochure.

Andere flats in de Gasthuiswijk
In de gasthuiswijk staan nog vier andere portiekflats van Portaal. De twee portiekflats aan de Walraven van Hall- en Johannes Poststraat zijn in 2020 gerenoveerd naar energielabel A. U leest daar meer over op deze projectpagina. Voor de twee portiekflats aan de Titus Brandsmalaan 2 t/m 150 maakt Portaal op dit moment geen plannen. Er is in 2020 onderhoud uitgevoerd, waardoor de woningen weer een paar jaar mee kunnen.

Meer informatie
Bewoners ontvangen regelmatig een nieuwsbrief van Portaal over de voortgang van het project. Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar TitusBrandsmalaan@portaal.nl

Foto's

Kenmerken

Contactpersoon
Floor Hendriks, sociaal projectleider